แนวคิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากการหารือระหว่างผู้แทนในภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือแบบทวิภาคี องค์กรประชาสังคม สถาบันการศึกษาและธนาคารโลก เอกสารชุดการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย มีส่วนในการระบุประเด็นสำคัญ รวมทั้งปัญหาที่นำมาเป็นพื้นฐานของความร่วมมือในการพัฒนาหระเทศด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาที่ดำเนินการโดยภาคีการพัฒนา ในประเด็นต่างๆ เช่นการกระจายอำนาจกองทุนสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะที่จะช่วยในการกำหนดนโยบายปฏิรูปของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์ของ CDP-E คือการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการปฏิรูประยะปานกลาง ด้วยการสร้างขีดความสามารถ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การให้คำปรึกษาวิเคราะห์และการลงทุนที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหา และเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดองค์ประกอบของงาน เป็น 4 กลุ่ม คือ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ขยะมูลฝอยและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมสากล นอกจากนั้น ยังมีงานในแนวราบที่กระจายอยู่ในทุกสาขา ได้แก่ กฎระเบียบ องค์กรและกลไก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานระดับกรมปัจจุบันสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากประกาศใช้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และยกเลิกพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 พร้อมทั้งยุบสำนักงานคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และปรับปรุงส่วนราชการใหม่เป็น 3 กรม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารส่วนราชการเดิม คือ กองสนเทศและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจากภาพถ่ายสังกัดกองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สังกัดกองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการใหม่ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทำให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ถูกโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Tags :

การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ซึ่งจะเป็นกรอบสำหรับการกระทำและการจัดตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายจะเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกในการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถรักษาและปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ต้องสอดคล้องกับนโยบายอื่นๆขององค์กร และระบุถึงความตั้งใจมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นเรื่อยๆในด้านการป้องกันมลพิษ ลดมลพิษ หรือควบคุมมลพิษ โดยมีการทำบันทึกไว้ นำไปปฏิบัติ ทำการบำบัดรักษาและทบทวนเป็นระยะๆ นโยบายต้องชัดเจนง่ายต่อการทำความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์และข้อมูลใหม่อยู่เสมอ

ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดการระบบเทคโนโลยี

ที่นำไปสู่การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะกรรมการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดนโยบายและกลยุทธ์อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆอย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง เพราะการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่เสริมสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

องค์กรจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน โดยมีนโยบายส่งเสริมใหผู้ประกอบการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเลือกใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนทั้งข้อมูลและความรู้ในเชิงวิชาการ และเป็นตัวกลางสนับสนุนการขยายธุรกิจและเครือข่ายของลูกค้า

การให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต่อชุมชนที่มีรายได้น้อย และมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับภาคส่วนต่างๆในชุมชน เช่น กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มวัฒนธรรม/ขนกลุ่มน้อย และกลุ่มเยาวชน ซึ่งองค์กรจึงเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างศักยภาพของชุมชนและภาคส่วนที่อยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างเปราะบางเหล่านี้ ขณะเดียวกันองค์กรที่ทำงานร่วมกับชุมชนเหล่านี้ก็ควรจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ไปพร้อมกัน

Tags : , ,

mwedc.org

ธุรกิจนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่น่าเสียดาย แผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มุ่งแต่แสวงหาผลกำไรเข้ากระเป๋าผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไรก็ตาม เพราะความเชื่อที่ปลูกฝังกันมาว่า ภาคเอกชนนั้นมีหน้าที่ในการทำธุรกิจที่มุ่งหวังผลกำไร และภาคธุรกิจนี้เองที่ทำให้เศรษฐกิจในประเทศอยู่ตัว ทำให้เกิดการจ้างงาน ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ หรือความสะดวกสบายในการบริการ ขณะเดียวกันภาคธุรกิจเองก็มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่ภาคธุรกิจแสวงหาผลกำไรตามบทบาทของตน ก็ได้ทำลายธรรมชาติอย่างไม่รู้ตัว มีการบริการที่สะดวกสบาย พร้อมกับผลกระทบที่ทำให้สิ่งแวดล้อมไม่สบาย ทำให้เกิดปัญหาสะสมสิ่งแวดล้อมมีปริมาณความรุนแรงมากขึ้นเกินกว่าที่จะแก้ไขได้ ที่ภาคธุรกิจเป็นต้นเหตุสำคัญ

การเปลี่ยนแผนทางธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกระแสที่ตื่นตัวมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการลดปัญหาที่ส่งผลต่อธรรมชาติที่ต้นทาง นอกจากการแก้ไขที่ปลายทางในรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมหลังกระบวนการธุรกิจ เช่น การบริจาค การปลูกป่าเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ได้ทำลายไปแล้ว เป็นต้น

ความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นในส่วนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการขนส่งที่สูงขึ้น กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศจึงเข้มข้นอย่างน่าติดตาม ยิ่งภาคธุรกิจต้องเตรียมรับมือให้ทันในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะประเทศไทยนั้นปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการทำโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นต้นเหตุของภาวะเรือนกระจก

ในปัจจุบันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรื่องสิ่งแวดล้อม และทางด้านการเติบโตของเศรษฐกิจได้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งการดำเนินธุรกิจจะต้องเติบโตไปกับการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ และประชาชน เป็นสิ่งที่ทุกๆฝ่ายควรช่วยกันแก้ไข เพราะกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจนมากนัก นักธุรกิจเองก็ต้องศึกษาเรื่องคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะนี้มีหลายๆประเทศที่เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น เวียดนามมีมาตรฐานกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ส่วนมาเลเซียให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุด ถึงแม้การเข้มงวดด้านนี้จะทำให้ต้นทุนในการผลิตของประเทศนั้นๆสูงก็ตาม

อย่างไรก็ตามวิธีการดีที่สุดที่จะทำให้สภาพแวดล้อมได้รับการแก้ไขพร้อมกับทำให้เศรษฐกิจมีการเติบโตไปด้วย นั่นคือ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากร และยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Tags :

13

การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร หมายถึง แถลงการณ์ขององค์กรถึงความตั้งใจและหลักการที่เกี่ยวกับผลการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกรอบสำหรับการกระทำและการจัดตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 กำหนดให้มีองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อมุ่งคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของชุมชนและประชาชน ในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนที่ยืดเยื้อยาวนานของสังคมไทยและยังคงส่งผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความขัดแย้งในสังคมอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่โครงการที่เป็นปัญหามาหลายสิบปี เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง, เขื่อนปากมูน จ.อุบลราชธานี, นิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน, เหมืองที่ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ฯลฯ มาจนถึงโครงการต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น โรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้าที่จะนะ จ.สงขลา, โรงเหล็กที่ จ.ประจวบฯ, การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ, เหมืองแร่โพแทชใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หรือโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น

ทุกพื้นที่ในประเทศ อาจเกิดโครงการประเภทต่างๆ เหล่านี้ได้ในอนาคต ในขณะที่ระบบการปกป้องและคุ้มครองสิทธิชุมชน รวมทั้งระบบการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงเหล่านี้ ยังคงมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกหลายประการ ส่งผลให้หลายชุมชนคัดค้านโครงการลงทุนต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบได้ จนนำมาสู่ความไม่ไว้วางใจกันในสังคมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในกรณีโครงการพัฒนาต่างๆ สังคมไทยจึงจำเป็นต้องมีกลไกเพิ่มขึ้นในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ โดยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐและผลประโยชน์ของเอกชน สำหรับให้ความเห็นประกอบในโครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรง ทั้งความจำเป็นของโครงการ, การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, และทางเลือกทางออกในการตัดสินใจโครงการบนฐานผลประโยชน์ส่วนรวม ก่อนที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐจะตัดสินใจอนุญาตหรือไม่อนุญาตโครงการ ในขณะที่สำนักงานองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่ราชการ ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และกองทุนอื่นๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Tags :

เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้นขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งออกนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม เพราะที่ผ่านมาพบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายและมีบางแห่งที่ไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษอย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมี แนวทางการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันผลกระทบของมลพิษจากสถานประกอบกิจการ คือ การสร้างเครือข่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยให้มีการเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชุมชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านมลพิษจากสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ผู้ประกอบกิจการ


ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการจัดการผลของปัญหาควบคู่ไปกับการจัดการสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมขององค์กรกระบวนการหลักของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวความคิดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้โรงงานมีการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณของเสียและมลพิษภายในโรงงาน รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสียเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการ โดยการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้านธุรกิจ ดังนี้
1.ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมลพิษและขจัดมลพิษ
2.ป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมทางด้านน้ำ อากาศ และดิน ด้วยการจัดการของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ 3.การฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดของโรงงานให้มีจิตสำนึกและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีการเผยแพร่ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
4.สนับสนุนส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับผู้คนที่สนใจในกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจและเกิดความก้าวหน้าในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี แต่ขณะเดียวกันเมื่อมีขบวนการผลิตที่เกิดขึ้นภายใน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือของเสียและมลพิษที่ไม่พึงประสงค์ เพราะถ้าหากไม่มีการก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันควบคุมมลพิษเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

Tags : ,