ภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจและต่อระบบการตลาดเป็นอย่างมาก แต่ละหน่วยงานและองค์การธุรกิจไม่สามารถควบคุมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เลย

องค์การธุรกิจมีบทบาทและผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในสภาพเดียวกันสภาวะแวดล้อมมีบทบาทและอิทธิพลต่อองค์การธุรกิจในลักษณะต่างๆ กันหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการและระดับของสังคม ชนิดและสภาพของสิ่งแวดล้อมนั้นสภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น 8 ประการ ได้แก่

1. สภาวะแวดล้อมทางสังคม องค์การธุรกิจอยู่ในสังคม อยู่ท่ามกลางกลุ่มบุคคลต่าง ๆ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม จากผลกระทบของพนักงานจากมลภาวะที่เกิดจากการทำงาน จากคุณภาพของสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายซึ่งขึ้นอยุ่กับคุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคคมนั้น

2. สภาวะแวดล้อมทางกฎหมายแต่ละประเทศต่างออกกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติและระเบียบข้อบังคับ เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกในการประกอบการธุรกิจในด้านความผาสุขและความปลอดภัยของประชาชน เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติควบคุมสารเป็นพิษและวัตถุระเบิด ในด้านความเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดเช่น พระราชบัญญัติแรงงาน พระราชบัญญัติควบคุมการค้ากำไรเกินควร

3. สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันไม่มั่นคง เศรษฐกิจอยู่ในระยะถดถ้อย เงินตราไหลออกนอกประเทศ ค่าของเงินบาทลอยตัวส่งผลกระทบต่อองค์การธุรกิจเป็นอย่างมาก ในภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึงตัวทำให้ธุรกิจเกิดปัญหาเงินหมุนเวียนไม่สมดุล ขาดความเชื่อถือ ในด้านการเงิน ค่าของเงินบาทลดลงส่งผลกระทบต่อการซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศ ทำให้ประเทศขาดดุลการค้า สถานะการณ์ขององค์การธุรกิจ ต้องปรับตัวโดยลดเงินเดือนพนักงานหรือให้ออกจากงาน ถ้าถึงขั้นร้ายแรงต้องปิดกิจการ ส่งผลกระทบถึงประชาชนในรูปของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 เพื่อรักษาสภาพสมดุลของงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของประเทศ

4. สภาวะแวดล้อมทางการเมือง การเมืองส่งผลกระทบต่อนโยบายการค้าประกอบธุรกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแบบผสมผสานพรรคบ่อย ๆ เมื่อการเมืองไม่มั่นคง ทำให้ต่างชาติขาดความเชื่อถือ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบ่อยเช่น สินค้าบางอย่างต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ธุรกิจบางชนิดถูกควบคุมโดยเพิ่มหลักเกณฑ์มากขึ้น เศรษฐกิจชะงักเนื่องจากเงินตราไหลออกนอกประเทศ

5. สภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยี ปัจจุบันเป็นยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางและความก้าวหน้าขององค์การธุรกิจ เช่น การนำเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้แทนแรงงานของคน ส่งผลกระทบให้องค์การต้องลดจำนวนพนักงานลงและต้องเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานที่เหลือ ให้รู้จักใช้เครื่องมือเทคโนโลยีชนิดใหม่ มาตรการเหล่านี้จะส่งผลกระทบไปถึงสถานที่ ห้องทำงานลักษณะงาน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ

6. สภาวะแวดล้อมด้านลูกค้า ลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณ เปรียบเสมือนพระเจ้าที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ จะต้องคอยรับใช้บริการอย่างจริงใจ ติดตามรสนิยมการเปลี่ยนของผู้บริโภคอุปโภคเพื่อรักษาปริมาณมาตรฐานและคุณภาพสินค้า คอยปรับกลยุทธ์การตลาดและป้องการการแทรกแซงองค์การคู่แข่งขัน

7. องค์การคู่แข่งขัน มีอยู่ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ การประกอบธุรกิจชนิดใด ที่มีโอกาสที่จะแสวงหากำไรได้มากและไม่มีข้อจำกัดหรือการเสี่ยงภัยมากนักจะมีแนวโน้มของบริษัทคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น การมีคู่แข่งขันมาก มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีทำให้บริษัทเดิมมีความตื่นตัวสนใจในเทคโนโลยี และการบริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ข้อเสีย ถ้าบริษัทคู่แข่งขันมีความก้าวหน้ากว่า แย่งลูกค้าไปได้หมด อาจทำให้บริษัทเดิมต้องปิดกิจการ

8. สมาคมธุรกิจต่าง ๆ การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน รวมตัวกันเป็นสมาคม ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ที่ถูกต้องของสมาชิกและการส่งเสริมทางด้านวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จะส่งผลให้การประกอบธุรกิจชนิดนั้นมีความเจริญก้าวหน้า สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบองค์การธุรกิจ มิได้หยุดนึ่งอยู่กับที่แต่จะมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาวแวดล้อม อาจส่งผล กระทบต่อองค์การมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณี ผู้จัดการและคณะผู้บริหารจะต้องคอยศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม ปรับปรุง การธุรกิจของตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและหาวิธี หาข้อมูลใหม่เพื่อปรับตัวให้ทันเวลาหรือไม่สนใจต่อการเปลี่ยนแปลง และมีแนวความคิดว่าผลกระทบจะหมดไปในไม่ช้า

Tags : ,

แนวคิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากการหารือระหว่างผู้แทนในภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือแบบทวิภาคี องค์กรประชาสังคม สถาบันการศึกษาและธนาคารโลก เอกสารชุดการติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย มีส่วนในการระบุประเด็นสำคัญ รวมทั้งปัญหาที่นำมาเป็นพื้นฐานของความร่วมมือในการพัฒนาหระเทศด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาที่ดำเนินการโดยภาคีการพัฒนา ในประเด็นต่างๆ เช่นการกระจายอำนาจกองทุนสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) และการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะที่จะช่วยในการกำหนดนโยบายปฏิรูปของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์ของ CDP-E คือการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการปฏิรูประยะปานกลาง ด้วยการสร้างขีดความสามารถ การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การให้คำปรึกษาวิเคราะห์และการลงทุนที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหา และเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดองค์ประกอบของงาน เป็น 4 กลุ่ม คือ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ขยะมูลฝอยและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมสากล นอกจากนั้น ยังมีงานในแนวราบที่กระจายอยู่ในทุกสาขา ได้แก่ กฎระเบียบ องค์กรและกลไก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานระดับกรมปัจจุบันสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากประกาศใช้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และยกเลิกพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 พร้อมทั้งยุบสำนักงานคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และปรับปรุงส่วนราชการใหม่เป็น 3 กรม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารส่วนราชการเดิม คือ กองสนเทศและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจากภาพถ่ายสังกัดกองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมและศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม สังกัดกองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการใหม่ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปรับปรุงแบ่งส่วนราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทำให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ถูกโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Tags :

การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ซึ่งจะเป็นกรอบสำหรับการกระทำและการจัดตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายจะเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกในการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถรักษาและปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ต้องสอดคล้องกับนโยบายอื่นๆขององค์กร และระบุถึงความตั้งใจมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นเรื่อยๆในด้านการป้องกันมลพิษ ลดมลพิษ หรือควบคุมมลพิษ โดยมีการทำบันทึกไว้ นำไปปฏิบัติ ทำการบำบัดรักษาและทบทวนเป็นระยะๆ นโยบายต้องชัดเจนง่ายต่อการทำความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์และข้อมูลใหม่อยู่เสมอ

ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดการระบบเทคโนโลยี

ที่นำไปสู่การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีคณะกรรมการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดนโยบายและกลยุทธ์อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆอย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง เพราะการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่เสริมสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

องค์กรจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อประโยชน์อันยั่งยืน โดยมีนโยบายส่งเสริมใหผู้ประกอบการพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเลือกใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนทั้งข้อมูลและความรู้ในเชิงวิชาการ และเป็นตัวกลางสนับสนุนการขยายธุรกิจและเครือข่ายของลูกค้า

การให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต่อชุมชนที่มีรายได้น้อย และมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับภาคส่วนต่างๆในชุมชน เช่น กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มวัฒนธรรม/ขนกลุ่มน้อย และกลุ่มเยาวชน ซึ่งองค์กรจึงเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างศักยภาพของชุมชนและภาคส่วนที่อยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างเปราะบางเหล่านี้ ขณะเดียวกันองค์กรที่ทำงานร่วมกับชุมชนเหล่านี้ก็ควรจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ไปพร้อมกัน

Tags : , ,

mwedc.org

ธุรกิจนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคม แต่น่าเสียดาย แผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มุ่งแต่แสวงหาผลกำไรเข้ากระเป๋าผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไรก็ตาม เพราะความเชื่อที่ปลูกฝังกันมาว่า ภาคเอกชนนั้นมีหน้าที่ในการทำธุรกิจที่มุ่งหวังผลกำไร และภาคธุรกิจนี้เองที่ทำให้เศรษฐกิจในประเทศอยู่ตัว ทำให้เกิดการจ้างงาน ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ หรือความสะดวกสบายในการบริการ ขณะเดียวกันภาคธุรกิจเองก็มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่ภาคธุรกิจแสวงหาผลกำไรตามบทบาทของตน ก็ได้ทำลายธรรมชาติอย่างไม่รู้ตัว มีการบริการที่สะดวกสบาย พร้อมกับผลกระทบที่ทำให้สิ่งแวดล้อมไม่สบาย ทำให้เกิดปัญหาสะสมสิ่งแวดล้อมมีปริมาณความรุนแรงมากขึ้นเกินกว่าที่จะแก้ไขได้ ที่ภาคธุรกิจเป็นต้นเหตุสำคัญ

การเปลี่ยนแผนทางธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกระแสที่ตื่นตัวมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการลดปัญหาที่ส่งผลต่อธรรมชาติที่ต้นทาง นอกจากการแก้ไขที่ปลายทางในรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมหลังกระบวนการธุรกิจ เช่น การบริจาค การปลูกป่าเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ได้ทำลายไปแล้ว เป็นต้น

ความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นในส่วนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการขนส่งที่สูงขึ้น กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศจึงเข้มข้นอย่างน่าติดตาม ยิ่งภาคธุรกิจต้องเตรียมรับมือให้ทันในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะประเทศไทยนั้นปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการทำโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นต้นเหตุของภาวะเรือนกระจก

ในปัจจุบันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เรื่องสิ่งแวดล้อม และทางด้านการเติบโตของเศรษฐกิจได้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งการดำเนินธุรกิจจะต้องเติบโตไปกับการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ และประชาชน เป็นสิ่งที่ทุกๆฝ่ายควรช่วยกันแก้ไข เพราะกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ชัดเจนมากนัก นักธุรกิจเองก็ต้องศึกษาเรื่องคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะนี้มีหลายๆประเทศที่เร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น เวียดนามมีมาตรฐานกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด ส่วนมาเลเซียให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุด ถึงแม้การเข้มงวดด้านนี้จะทำให้ต้นทุนในการผลิตของประเทศนั้นๆสูงก็ตาม

อย่างไรก็ตามวิธีการดีที่สุดที่จะทำให้สภาพแวดล้อมได้รับการแก้ไขพร้อมกับทำให้เศรษฐกิจมีการเติบโตไปด้วย นั่นคือ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากร และยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

Tags :

13

การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร หมายถึง แถลงการณ์ขององค์กรถึงความตั้งใจและหลักการที่เกี่ยวกับผลการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกรอบสำหรับการกระทำและการจัดตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 กำหนดให้มีองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อมุ่งคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของชุมชนและประชาชน ในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนที่ยืดเยื้อยาวนานของสังคมไทยและยังคงส่งผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความขัดแย้งในสังคมอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่โครงการที่เป็นปัญหามาหลายสิบปี เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง, เขื่อนปากมูน จ.อุบลราชธานี, นิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน, เหมืองที่ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ฯลฯ มาจนถึงโครงการต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น โรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้าที่จะนะ จ.สงขลา, โรงเหล็กที่ จ.ประจวบฯ, การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ, เหมืองแร่โพแทชใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หรือโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น

ทุกพื้นที่ในประเทศ อาจเกิดโครงการประเภทต่างๆ เหล่านี้ได้ในอนาคต ในขณะที่ระบบการปกป้องและคุ้มครองสิทธิชุมชน รวมทั้งระบบการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงเหล่านี้ ยังคงมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกหลายประการ ส่งผลให้หลายชุมชนคัดค้านโครงการลงทุนต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบได้ จนนำมาสู่ความไม่ไว้วางใจกันในสังคมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในกรณีโครงการพัฒนาต่างๆ สังคมไทยจึงจำเป็นต้องมีกลไกเพิ่มขึ้นในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ โดยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐและผลประโยชน์ของเอกชน สำหรับให้ความเห็นประกอบในโครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรง ทั้งความจำเป็นของโครงการ, การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, และทางเลือกทางออกในการตัดสินใจโครงการบนฐานผลประโยชน์ส่วนรวม ก่อนที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐจะตัดสินใจอนุญาตหรือไม่อนุญาตโครงการ ในขณะที่สำนักงานองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่ราชการ ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และกองทุนอื่นๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Tags :