13

การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร หมายถึง แถลงการณ์ขององค์กรถึงความตั้งใจและหลักการที่เกี่ยวกับผลการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกรอบสำหรับการกระทำและการจัดตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 กำหนดให้มีองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อมุ่งคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของชุมชนและประชาชน ในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิชุมชนที่ยืดเยื้อยาวนานของสังคมไทยและยังคงส่งผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความขัดแย้งในสังคมอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่โครงการที่เป็นปัญหามาหลายสิบปี เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง, เขื่อนปากมูน จ.อุบลราชธานี, นิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน, เหมืองที่ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ฯลฯ มาจนถึงโครงการต่างๆ ในปัจจุบัน เช่น โรงแยกก๊าซและโรงไฟฟ้าที่จะนะ จ.สงขลา, โรงเหล็กที่ จ.ประจวบฯ, การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ, เหมืองแร่โพแทชใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หรือโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น

ทุกพื้นที่ในประเทศ อาจเกิดโครงการประเภทต่างๆ เหล่านี้ได้ในอนาคต ในขณะที่ระบบการปกป้องและคุ้มครองสิทธิชุมชน รวมทั้งระบบการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากโครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงเหล่านี้ ยังคงมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกหลายประการ ส่งผลให้หลายชุมชนคัดค้านโครงการลงทุนต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบได้ จนนำมาสู่ความไม่ไว้วางใจกันในสังคมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในกรณีโครงการพัฒนาต่างๆ สังคมไทยจึงจำเป็นต้องมีกลไกเพิ่มขึ้นในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ โดยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐและผลประโยชน์ของเอกชน สำหรับให้ความเห็นประกอบในโครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรง ทั้งความจำเป็นของโครงการ, การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, และทางเลือกทางออกในการตัดสินใจโครงการบนฐานผลประโยชน์ส่วนรวม ก่อนที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบของรัฐจะตัดสินใจอนุญาตหรือไม่อนุญาตโครงการ ในขณะที่สำนักงานองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่ราชการ ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และกองทุนอื่นๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Tags :

เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้นขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งออกนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม เพราะที่ผ่านมาพบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายและมีบางแห่งที่ไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษอย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องมี แนวทางการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันผลกระทบของมลพิษจากสถานประกอบกิจการ คือ การสร้างเครือข่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยให้มีการเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชุมชน ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบด้านมลพิษจากสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ รวมไปถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ผู้ประกอบกิจการ


ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการจัดการผลของปัญหาควบคู่ไปกับการจัดการสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมขององค์กรกระบวนการหลักของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวความคิดเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้โรงงานมีการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณของเสียและมลพิษภายในโรงงาน รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสียเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการ โดยการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้านธุรกิจ ดังนี้
1.ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมลพิษและขจัดมลพิษ
2.ป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมทางด้านน้ำ อากาศ และดิน ด้วยการจัดการของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ 3.การฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดของโรงงานให้มีจิตสำนึกและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีการเผยแพร่ด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
4.สนับสนุนส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับผู้คนที่สนใจในกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจและเกิดความก้าวหน้าในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี แต่ขณะเดียวกันเมื่อมีขบวนการผลิตที่เกิดขึ้นภายใน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือของเสียและมลพิษที่ไม่พึงประสงค์ เพราะถ้าหากไม่มีการก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมก็จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่ว่าพืชหรือสัตว์ ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันควบคุมมลพิษเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

Tags : ,

การจัดตั้งองค์กรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับเยาวชน นักการศึกษา ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผลิตสื่อ และจัดทำศูนย์ข้อมูล เพื่อจุดประกายให้เกิดการพัฒนาจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดี เสริมสร้างศักยภาพและความตื่นตัวต่อบทบาทของตนเอง ในการดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกประเทศ สนับสนุนการศึกษาวิจัย ร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรการกุศลอื่น เพื่อรณรงค์และดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับทางการเมือง

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของมูลนิธิโลกสีเขียว มุ่งพัฒนาทั้งความคิดเชิงตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง แต่ละหลักสูตรออกแบบเพื่อกระตุ้นความคิด และปลูกฝังจิตสำนึกต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล อันนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการตัดสินใจเพื่อจัดการสภาพแวดล้อมท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมุ่งพัฒนาเทคนิควิธีราคาถูกที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ “อ่าน” สภาพแวดล้อมและประเมินความเป็นไปในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสาธารณชนในการตรวจสอบและเฝ้าระวังสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยเอื้อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักถึงบทบาทการดูแลโลกรอบตัวของตนเอง อาทิ นักสืบสายน้ำ นักสืบชายหาด นักสืบสายลม ตลอดจนเทคนิคนักสืบสิ่งแวดล้อมอื่นที่ทางมูลนิธิฯ กำลังพัฒนา วิจัยและค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือเล่ม ตำรา และคู่มือสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่ายังขาดแคลนอยู่มากในเมืองไทย จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ครู ผู้นำธรรมชาติศึกษา ผู้นำชุมชน และบุคลากรสาขาอาชีพอื่นที่สนใจเรียนรู้เทคนิคการตรวจเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม กระบวนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งรวมถึงวิธีการวางโปรแกรมและพัฒนาสื่อการศึกษา โดยออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมแก่กลุ่มผู้เรียนโดยเฉพาะ นำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศ เจาะลึกด้วยรสชาติเข้มข้นและหลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลงของความรู้ ความคิด เหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยและต่างประเทศ จัดทำสื่อการศึกษาคุณภาพ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ อาทิ คู่มือศึกษาธรรมชาติ ชุดฝึกอบรมสำรวจธรรมชาติ คู่มือการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ชุดข้อมูลโปสเตอร์ และอื่นๆ สื่อหลายชิ้นพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา และผ่านการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายก่อนจะจัดพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง

Tags : ,

การทำธุรกิจในรูปแบบขายของออนไลน์

หลายๆคนที่ทำธุรกิจกันอยู่ในเวลานี้นั้นอาจจะยังไม่รู้จักกับการขายของออนไลน์ที่เป็นอีกหนึ่งในการทำธุรกิจออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่งามาก เพราะการขายของออนไลน์ในรูปแบบนี้นั้นสามารถที่จะเริ่มต้นได้ง่ายและการใช้งานร้านค้าออนไลน์ยังใช้เงินในการลงทุนที่น้อยกว่าอีกด้วย รวมถึงยังสามารถที่จะทำการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้าตามที่เราต้องการอีกด้วย เพียงแค่เลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปมาเป็นตัวช่วย เพราะสามารถที่จะทำให้การออกแบบเว็บไซต์ของเรานั้นรวดเร็วและยังมีระบบต่างๆที่สามารถช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ภายในเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังสามารถที่จะช่วยทำให้การทำธุรกิจออนไลน์ของเรานั้นประสบความสำเร็จได้อย่างรดวเร็วอีกด้วย เพราะการขายของออนไลน์นั้นเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อเป็นอย่างมาก เพราะสามารถที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆที่ต้องการได้ผ่านทาง่คอมพิวเตอร์ได้ทันที และยังไม่ต้องเดินทางออกไปเพื่อรับของที่เราสั่งซื้อออนไลน์อีกด้วย เพราะมีบริการจัดส่งสินค้าและบริการต่างๆให้ถึงที่บ้าน จึงทำให้การขายของออนไลน์นั้นได้รับความชื่นชอบจากผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมากในเวลานี้เลยก็ว่าได้

สร้างเว็บไซต์สำหรับขายของออนไลน์นั้นควรให้ความสำคัญกับสิ่งไหน
สำหรับการสร้างเว็บไซต์ของเราให้ออกมาเป็นตัวช่วยสำหรับขายของออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น เราควรที่จะเน้นหนักในเรื่องของความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆภายในเว็บไซต์ขายของออนไลน์ของเรามาก่อนเป็นอย่างแรก เพราะหากว่าเรามีเว็บไซต์ที่สวยงามแต่ใช้งานยากหรือผู้ซื้ออาจจะไม่รู้ว่าต้องทำการสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ต้องการอย่างไร ก็จะทำให้เราเสียโอกาสที่จะทำการขายสินค้าแลบริการดังกล่าวได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียว ดังนั้นในการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นั้นเราจึงควรที่จะเลือกความสะดวกสบายของการใช้งานมากก่อนในอันดับแรก เพราะหากว่าเว็บไซต์ของเรานั้นสามารถช่วยทำให้ผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อนั้นสามารถที่จะหาสินค้าและบริการที่ต้องการเจอก็จะมีโอกาสที่จะขายของออนไลน์ได้มากที่สุดนัน่นเอง แต่อย่างไรก็ตามนนั้นการทำการตลาดออนไลน์ควบคู่ไปด้วยก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะสามารถที่จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมและกำลังสนใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆภายในเว็บไซต์ของเราให้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งก็จะช่วยทำให้มีโอกาสที่จะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งในเวลานี้นั้นการเลือกใช้การตลาดออนไลน์มาเป็นตัวสช่วยให้กับการทำธุรกิจออนไลน์นั้นเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหลักสำหรับการขายของออนไลน์กันเลยทีเดียว

Tags : , , , ,